Klaster

Dnešné podniky pôsobia pod vplyvom diktátu silenej globálnej konkurencie, ktorá ich núti neustále hľadať nové nápady, technológie, produkty alebo služby. Je preto ťažké očakávať, že spoločnosť bude ochotná skôr spolupracovať ako súťažiť. Ukazuje sa však, že za určitých priaznivých podmienok firmy začínajú rozpoznávať bežné problémy, potreby a túžby, ktoré sú jednoduchšie riešiteľné spoločne. Jeden z najžiadanejších atribútov spoločnosti je inovačná výkonnosť. Spoločnosť môže byť rozvíjaná samostatne alebo v spolupráci s inými spoločnosťami. Z ohľadom na to, že nové a vysoko nestále prostredie a hospodárske dôsledky, ktoré prináša globalizácia, musí každá spoločnosť nevyhnutne čeliť potrebe rozvíjať svoju konkurencieschopnosť na základe konzultácií a spolupráce s inými spoločnosťami. Akékoľvek ekonomické spojenectvá sú zvyčajne založené na spoločnom záujme spolupracujúcich spoločností. V záujme podnikov teraz hrajú kľúčovú úlohu vo výrobe technológie priaznivé na životné prostredie. Spoločnosti sú schopné obratne navzájom spolupracovať a udržiavať prospešné partnerstvo pri ochrane životného prostredia s cieľom zvýšiť ich potenciál pre rozvoj.

Obchodné klastre sú stále viac populárne, a pretože majú priaznivý vplyv na rozvoj spoločnosti a regiónov, v ktorých pôsobia - sú teraz silno presadzované a podporované ako inovačné formy spolupráce. Podľa súčasnej definície OECD je za klaster považovaná zemepisná koncentrácia vzájomne prepojených firiem a inštitúcií špecializujúcich sa na určitú oblasť podnikania. Typické vlastnosti klastra:

  • Miestna koncentrácia účastníkov z bezprostrednej blízkosti,
  • Totožnosť alebo príbuzenstvo odvetvia, ktoré reprezentujú členovia klastra,
  • Existencia väzby medzi účastníkmi klastra: vnútorná organizačná kultúra, identita, spolupráca alebo konkurencia,
  • Zaradenie klastra do prostredia okolo podnikateľských subjektov, ako sú spoločnosti, ktoré poskytujú poradenské služby, školenia, obchodné, akademické a vedecko-výskumné organizácie.
  • Pochopenie spoločných záujmov účastníkov v klastri.

Za oblasť, ktorá vzhľadom k totožnej historickej, kultúrnej a do značnej miery i ekonomickej a sociálnej previazanosti, môže byť považovaná za dobré miesto pre rozvoj klastra je aj poľsko-slovenské pohraničie. Z hľadiska realizácie projektu v oblasti, ktorá zahŕňa tento projekt sú hlavné mestá Bielsko-Biala a Žilina. Okolo týchto dvoch priemyselných parkov sa vyvinulo mnoho menších miest a dedín v tejto časti hranice, ktorá zvyčajne úzko spolupracujú. Dve mestá, ako Bielsko-Biala a Žilina, Zywiec a Čadca, Czechowice Dziedzice a Žilina. Hospodársku spolupráciu Žilinského regiónu a Podbeskytského regiónu taktiež posilňuje poľsko-slovenská obchodná komora a priemyslu v Žiline a Regionálna hospodárska komora obchodu a priemyslu v Bielsko-Biala, ktorý po mnoho rokov riešia spoločné cezhraničné projekty.

Množstvo identít, ktoré spájajú poľské a slovenské komunity na oboch stranách hranice tiež poukazuje na potrebu väčšej hospodárskej integrácie pri riešení spoločných problémov pohraničia.

Poľsko-slovenské pohraničie je rýchlo rastúci región s robustnou technickou infraštruktúry (napr. veľkosť povrchových objektov, ako sú mosty, haly, sklady). Špecifické klimatické podmienky (ťažký sneh), stupeň degradácie technických stavieb a veľké množstvo objektov ktoré sú vystavené vibráciám a preťaženiu, to všetko často ohrozuje verejnú bezpečnosť. To sa týka najmä mostov, viaduktov, priemyselných budov a skladov. Na pohraničí nie sú sledované hrozby rozsiahlych štruktúr 24h denne, ale vďaka vedeckej spolupráca partnerov môžeme týmto hrozbám predchádzať.

Celkovým cieľom projektu je prehĺbenie vedeckej siete spolupráce medzi partnermi, vrátane zlepšenia verejnej bezpečnosti a šírenie výsledkov účastníkov poľsko-slovenského technologické klastra. Činnosť tohto klastra je venované na zlepšenie verejnej bezpečnosti pri navrhovaní veľkorozmerových konštrukcii a šírenie inovačných metód výskumu stavebnej bezpečnosti medzi podnikmi, s vládami a ďalšími inštitúciami so záujmom o predmetnú problematiku na poľsko-slovenskom pohraničí.

Vytvorenie klastra pre výmenu znalostí medzi partnermi o možnosti uplatnenia inovatívnych metód pre diagnostiku veľkých konštrukcií s použitím optických vlákien s mriežkou Bragg prispeje k zlepšeniu ekonomickej konkurencieschopnosti partnerov zapojených do projektu. Podporí spustenie a prevádzku rozsiahlej štruktúry organizácií cieľovej skupiny projektu. Účastníci projektu majú záujem o účasť výskumných pracovníkov z rôznych organizácií v poľsko-slovenskom pohraničí.

Projekt vytvára vysoký cezhraničný dopad a pridanú hodnotu na oboch stranách hranice, kde paralelné zlepší bezpečnosť obyvateľov a ďalší rozvoj vedeckej spolupráce siete partnerov v tomto smere. Vytvorení tím poľsko-slovenských znalostí inovatívnej metódy bezpečnostného merania, môže byť úspešne použitý na oboch stranách hranice. V rámci vzniknutého klastra budú Poliaci a Slováci vzdelávať v metódach starostlivosti o bezpečnosť rozsiahle štruktúry, ktoré zlepšia inovácie, konkurencieschopnosť a pozitívny vplyv na hospodársky rozvoj na pohraničí. Rovnako bude pokračovať aj stimul v poľsko-slovenskom spoločnom výskum.

Vďaka vedeckej spolupráci s partnermi projektu: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Žilinskej univerzity v Žiline a neziskovej organizácii CEIT v Žiline vznikli postupy pre vykonávanie inovatívnej metódy pre testovanie bezpečnosti veľkorozmerových konštrukcii. Jej rozšírenie môže výrazne zlepšiť úroveň verejnej bezpečnosti užívateľov mostov a veľkých verejných konštrukcii. Riešenie spoločného problému zlepšovania bezpečnosti na hraniciach si vyžaduje vykonávať ďalší výskum a šírenie výsledkov zodpovedným za vytváranie a prevádzkovanie infraštruktúry, vrátane dizajnérov konštrukcii, stavebným firmám, užívateľom a správcom týchto objektov (napr. miestne vlády a podniky). Na tento cieľ bude slúžiť technologický klaster, zodpovedný za prezentáciu a ďalší rozvoj vedeckého výskumu poľsko-slovenskej siete pre inovácie a nové technológie v smere zhodujúcom sa s potrebami poľsko-slovenského pohraničia. Klaster tiež koordinuje pokračovanie spoločného poľsko-slovenského výskumu, ktorý žiadna zo strán nie je schopná zabezpečiť sama z dôvodu nedostatku výskumných pracovníkov s konkrétnou špecializáciou a disponibilnej bázy laboratórií. Spoločná realizácia projektu bude dopĺňať a optimálne využívať potenciál dvoch výskumných centier.

Zakladateľom Klastra bude Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a jeho prvý účastníci - Žilinská univerzita v Žiline a nezisková organizácií CEIT v Žiline. Podpisovanie zmlúv o spolupráci s ďalšími subjektmi a firmami so záujmom o túto problematiku je plánované pred koncom projektu.

Priebeh náboru bude nasledujúci.

Partneri projektu zašlú pozvánku na účasť na zasadanie informačného náboru pre vytvorenie klastra vybraným zástupcom cieľovej skupiny projektu. Pozvánky budú zaslané predovšetkým subjektom a inštitúciám zodpovedným za technické analýzy existujúcich stavieb, stavbárov, konštruktérom, používateľom a vývojárom veľkých stavieb, ako sú mosty, priemyselné stavby, sklady, atď, ktoré sú v prevádzke, za osobitných podmienok poľsko-slovenského pohraničia a môžu ohroziť bezpečnosť obyvateľov pohraničnej oblasti a miestnych podnikov. Okrem toho budú na stretnutia pozvaní aj poľskí a slovenskí dizajnéri a architekti, vzdelávacie inštitúcie zodpovedné za vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti výstavby a prevádzky veľkých stavebných konštrukcii, spoločnosti, ktoré poskytujú tieto zariadenia a vlastníkov a manažérov týchto zariadení, ako sú miestne samosprávy a podniky.

Na oboch stranách hranice sú naplánované dve takého stretnutia:

  • prvé stretnutie bude venované základným informáciám a náboru,
  • druhé stretnutie bude venované podpisovaniu zmlúv o zámere pripojiť sa ku klastru.

Termín týchto stretnutí je tretí a štvrtý štvrťrok roku 2013.

 

 

 

Výber jazyka

Aktuality

coskoro-sa-budu-moct-dalsie-firmy-pripojit-do-polsko-slovenskeho-priemyselneho-technologickeho-klasteraInformujeme vás, že od septembra tohto roka bude spustená kampaň na zvyšovanie povedomia o prevádzkovej bezpečnosti veľkorozmerových stavebných...
nove-publikacie-v-ramci-projektu Nové publikácie v rámci...
zaverecna-videokonferencia-k-projektuDvadsiateho novembra 2013 sa konala sumarizačná videokonferencia k realizácií projektu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia partnerov projektu a...
pozyvame-vas-k-ucasti-na-polsko-slovenskom-priemyselnom-technologickom-klastriAktuálne prebieha nábor firiem so záujmom o účasť v poľsko - slovenskom technologickom klastri, ktorého činnosť bude zameraná na výmenu poznatkov v...
prebiehaju-pripravy-na-vytvorenie-priemyselneho-technologickeho-klastra-na-polsko-slovenskom-pohraniciÚspechom sa skončili prvé dve stretnutia, ktoré sa konali v Žiline a Bielsko-Biala, ktoré boli organizované s úmyslom pozvania prvých partnerov projektu...